Zencefil

Yazar: Dr. Cem Toker
 
Geçmişten günümüze baharat ve tıbbi bitki olarak kullanılan zencefil (Zingiber officinale) zencefilgiller (Zingiberaceae) familyasına aittir. Baharatın anavatanı Güney Asya olup yoğun olarak Çin ve Hindistan’da üretilmektedir. Zencefil, toprak altında rizomları olan çok yıllık otsu bir bitki olup tropik ve subtropik iklim kuşaklarında yetişebilmektedir. Taze ve kuru olarak tüketilebilen zencefil, genellikle baharat olarak tüketilmekte olup gıda endüstrisinde (gazlı içecek, kek ve sos yapımında ve doğal katkı maddesi olarak) ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır (ZADEH ve KOR, 2014).    
 
Zencefil, A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C, E ve K vitaminlerini, bakır, çinko, demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez, potasyum, selenyum ve sodyum minerallerini içermektedir (USDA, 2020a; USDA, 2020b)
 
Şekil 1. Zencefil baharatının besin değeri (USDA, 2020a; USDA, 2020b)

 
Zencefil, sırasıyla fruktoz, glikoz ve sukroz şekerlerini içermektedir. Baharatta esansiyel aminoasitlerden majör olarak arginin devamında lösin, valin, izolösin, fenilalanin, treonin, lisin, histidin, triptofan, metionin, esansiyel olmayan aminoasitlerden majör olarak aspartik asit devamında glutamik, tirozin, alanin, sistein, glisin, prolin ve serin bulunmaktadır (USDA, 2020b). Meyvenin fenol profili, hidroksibenzoik (ellagik, gallik, p-hidroksibenzoik, sinnamik, şiringik, vanilik) ve hidroksisinnamik (ferulik, kafeik, p-kumarik) fenolik asitlerinden oluşmaktadır (GHASEMZADEH ve ark., 2010; TOHMA ve ark., 2017). Baharat yapısında vücutta temel görevi vasküler sistemi korumak, güçlendirmek ve hatta tedavi etmek olan flavonol (kamferol, kuersetin, rutin), flavanon (naringenin) ve flavan-3-ol ((+)-kateşin, (-)-epikateşin) bulunmaktadır (GHASEMZADEH ve ark., 2010). Zencefile keskin ve yakıcı aromayı veren shogaol, gingerol, zingeron, oleoresin ve paradol fitokimyasalları bulunmaktadır (ZADEH ve KOR, 2014). Taze zencefilin antioksidan kapasitesi (Oksijen radikal absorbans kapasiteye (ORAC)), çeşit ve biyoaktif bileşen profiline göre ortalama 14.840 µmol/g olup kuru zencefilin antioksidan kapasitesi 39.041 µmol/g’dır (USDA, 2020c).
 
Zencefil zengin biyoaktif bileşen içeriğine bağlı olarak antioksidan, antikanserojen, antiinflamatuvar, antidiyabetik, antimikrobiyal, antifungal, antiemetik ve nöroprotektif özelliklerinin yanı sıra kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir (BRAGA, 2019; MAO ve ark., 2019; ZADEH ve KOR, 2014).
 
Zencefil yapısındaki shogaol fitokimyasalı baharata antioksidan özellik kazandırmaktadır. Düzenli zencefil tüketimi organizmada sürekli oluşan serbest radikallerin üretimini engelleyerek hücrelerin DNA yapısının zarar görmesini önlemekte ve böylece antioksidan etki göstermektedir. Shogaol bileşeni, glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktivitesini artırarak reaktif oksijen türleri (ROS) ve lipit peroksit radikallerinin oluşumunu önleyerek organizmada antioksidan görevini üstlenmektedir (MASHHADI ve ark., 2013).
 
Yapılan in vitro ve in vivo çalışmalar, zencefil içeriğindeki gingerol ve shogaol bileşenlerinin inflamasyona neden olan COX-2 (siklooksigenaz-2) enzimini inhibe ederek inflamasyonun yol açabileceği kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, kanser, alerji, Crohn, Alzheimer, osteoporoz ve septik şok gelişimini önlediğini göstermektedir. Baharat fitokimyasalları, proinflamatuvar sitokinlerin üretiminde etken rol oynayan transkripsiyon faktörü nükleer faktör-kappa B (NF-kB) aktivitesini baskılayarak, inflamasyona neden olan proinflamatuvar sitokinler TNF-α, interlökin-1 (IL-1) ve interlökin-6 (IL-6) üretim ve salgılanmasını baskılayarak ve sentezi sitokinlerin etkisi ile başlayan CRP (C-reaktif protein) yoğunluğunu azaltarak antiinflamatuvar etki göstermektedir (JUNG ve ark., 2009; TJENDRAPUTRA ve ark., 2001). Yapılan klinik çalışmada, düzenli egzersiz yapan bireylere günlük 2 g/gün zencefil verilmiş, sonuçta zencefilin non steroid antiinflamatuvar ilaçlara benzer etki göstererek spor sonrası oluşan kas ağrılarını ve inflamasyonu ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir (BLACK ve O’CONNOR, 2010).  
 
Günümüzde prevalansı gittikçe artan diabetes mellitus (diyabet), insülin eksikliği veya etkisizliği sonucunda gelişen kronik bir hastalıktır. Dünyada en sık rastlanan diyabet tipi, düzensiz beslenme ve yaşam tarzına bağlı olarak tüm yaş gruplarında ortaya çıkabilen tip 2 diyabettir. Zencefil yapısındaki shogaol, gingerol, paradol, fenolik asitler ve flavonoller organizmada α-amilaz ve α-glukosidaz enzim aktivitelerini inhibe ederek karbonhidrat emilimini yavaşlattığından dolayı baharatın düzenli olarak tüketilmesi antidiyabetik etki göstermektedir (MAO ve ark., 2019). Yapılan klinik çalışmada, rastgele seçilen tip 2 diyabet hastası 35 bireye 3 ay boyunca günlük 1.6 g/gün toz zencefil verilmiş, sonuçta tüm bireylerin açlık kan şekerinin önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır (ARABLOU ve ark., 2014). 
 
Zencefil yapısındaki shogaol, gingerol, zingeron, paradol, fenolik asitler ve flavonollere bağlı olarak antikanserojen etki göstermektedir. Zencefil, siklooksijenaz enzimlerini (COX-1 ve COX-2) bloke ederek, bu enzimlerin bağışıklık sistemini baskılamasını ve tümör gelişimini uyarmasını engelleyerek kolorektal kanserlerin oluşumunu önlemektedir (JIANG ve ark., 2013). Baharat içeriğindeki shogaol ve gingerol fitokimyasalları PC-3 prostat kanseri hücrelerinin proliferasyonunu önleyerek ve kaspaz bağımsız hücre ölümüne yol açarak pankreatik kanser hücrelerinin gelişimini baskılayarak kanseri önlemekte ve tedavi etmektedir (AKIMOTO ve ark., 2015; BRAHMBHATT ve ark., 2013). Zencefil aynı zamanda göğüs, karaciğer ve servikal kanser türlerine karşı sitotoksik aktivite göstermektedir (MAO ve ark., 2019).
Hiperemezis Gravidarum, hamilelik sırasında aşırı derecede mide bulantısına yol açan bir rahatsızlıktır. Yapılan klinik çalışmada, düzenli olarak 1g/gün toz zencefil tüketiminin Hiperemezis Gravidarum semptomlarını baharatın antiemetik etkisine bağlı olarak ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir (FISCHER-RASMUSSEN ve ark., 1991). Zencefil aynı zamanda kemoterapötik ilaçlardan kaynaklanan akut mide bulantısını da tedavi etmektedir (BRAGA, 2019). 

Zencefil, shogaol, gingerol ve fenol içeriği ile Bacillus licheniformis, Bacillus spizizenii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Staphylococcus aureus ve Streptococcus mutans mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal etki gösterirken, Aspergillus flavus ve Fusarium verticillioides mantarlarına karşı antifungal etki göstermektedir (MAO ve ark., 2019; SIVASOTHY ve ark., 2011).
 
Zencefil, shogaol, gingerol, oleoresin, flavonol, flavanon, flavan-3-ol ve fenol içeriğine bağlı olarak antioksidan, antiinflamatuvar, antiemetik, antidiyabetik, antimikrobiyal, antifungal ve antikanserojen özelliklerinden dolayı fonksiyonel bir gıda maddesi olarak tüketilmesi gereken bir baharattır.
 
Kaynaklar:
 1. AKIMOTO, M., LIZUKA, M., KANEMATSU, R., YOSHIDA, M. and TAKENAGA, K., 2015. Anticancer e ect of ginger extract against pancreatic cancer cells mainly through reactive oxygen species-mediated autotic cell death. Plos One. 10(5) : 1-22.
 2. ARABLOU, T., ARYAEIAN, N., VALIZADEH, M., SHARIFI, F., HOSSEINI, A.F. and DJALALI, M., 2014. The effect of Ginger consumption on some cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus. Razi J. Med. Sci. 21: 1-12.
 3. BLACK, C.D. and O’CONNOR, P.J., 2010. Acute Effects of Dietary Ginger on Muscle Pain Induced by Eccentric Exercise. Phytother. Res. 24: 1620-1626.
 4. BRAGA, S.S., 2019. Ginger: Panacea Or Consumer’s Hype? Appl. Sci. 9(1570) : 1-16.
 5. BRAHMBHATT, M., GUNDALA, S.R., ASIF, G., SHAMSI, S.A. and ANEJA, R., 2013. Ginger Phytochemicals Exhibit Synergy to Inhibit Prostate Cancer Cell Proliferation. Nutr. Cancer. 65: 263-272.
 6. FISCHER-RASMUSSEN, W., KJAER, S.K, DAHL, C. and ASPING, U., 1991. Ginger Treatment Of Hyperemesis Gravidarum. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 38: 19-24.
 7. GHASEMZADEH, A., JAAFAR, H.Z.E. and RAHMAT, A., 2010. Synthesis Of Phenolics And Flavonoids İn Ginger (Zingiber Officinale Roscoe) And Their Effects On Photosynthesis Rate. Int. J. Mol. Sci. 11: 4539-4555.
 8. JIANG, Y., TURGEON, D.K., WRIGHT, B.D., SIDAHMED, E., RUFFIN, M.T., BRENNER, D.E., SEN, A. AND ZICK, S.M., 2013. Effect Of Ginger Root On Cyclooxygenase-1 And 15-Hydroxyprostaglandin Dehydrogenase Expression In Colonic Mucosa Of Humans At Normal And İncreased Risk For Colorectal Cancer. Eur. J. Cancer Prev. 22: 455-460.
 9. JUNG, H.W., YOON, C.H., PARK, K.M., HAN, H.S. and PARK, Y.K., 2009. Hexane Fraction Of Zingiberis Rhizoma Crudus Extract İnhibits The Production Of Nitric Oxide And Proinflammatory Cytokines İn Lps-Stimulated Bv2 Microglial Cells Via The Nf Kappab Pathway. Food Chem. Toxicol. 47:1190-1197.
 10. MAO, Q.Q., XU, X.Y., CAO, S.Y., GAN, R.Y., CORKE, H., BETA, T. and LI, H.B., 2019. Bioactive Compounds and Bioactivities of Ginger (Zingiber offcinale Roscoe). Foods. 8(185) : 1-21.
 11. MASHHADI, N.S., GHIASVAND, R., ASKARI, G., HARIRI, M., DARVISHI, L. and MOFID, M.R., 2013. Anti-Oxidative And Anti-Inflammatory Effects Of Ginger İn Health And Physical Activity: Review Of Current Evidence. Int. J. Prev. Med. 4(1): 36-42.
 12. SIVASOTHY, Y., CHONG, W.K., HAMID, A., ELDEEN, I.M., SULAIMAN, S.F. and AWANG, K., 2011. Essential Oils Of Zingiber Officinale Var. Rubrum Theilade And Their Antibacterial Activities. Elsevier Food Chemistry. 124: 514-517.
 13. TJENDRAPUTRA, E., TRAN, V.H., LIU-BRENNAN, D., ROUFOGALIS, B.D. and DUKE, C.C., 2001. Effect Of Ginger Constituents And Synthetic Analogues On Cyclooxygenase-2 Enzyme İn İntact Cells. Bioorganic Chem. 29: 156-63.
 14. TOHMA, H., GULCIN, I., BURSAL, E., GOREN, A.C., ALWASEL, S.H. AND KOKSAL, E., 2017. Antioxidant Activity And Phenolic Compounds Of Ginger (Zingiber Officinale Rosc.) Determined By HPLC-MS/MS. Food Measure. 11: 556-566.
 15. USDA, 2020a. United States Department Of Agriculture Agricultural Research Service.  https://bit.ly/39pKNn8
 16. USDA, 2020b. United States Department of Agriculture Agricultural Research Service. https://bit.ly/3lu2wfT
 17. USDA, 2020c. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods, Release 2. Nutrient Data Laboratory Home. Page: https://bit.ly/3qeBeh2
 18. ZADEH, J.B. and KOR, N.M., 2014. Physiological and pharmaceutical effects of Ginger (Zingiber officinale Roscoe) as a valuable medicinal plant. European Journal of Experimental Biology. 4(1):87-90.
Görseller:
 1. Habertürk

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan www.apelasyon.com sorumlu tutulamaz.